Børnepsykologiske undersøgelser

Disse har meget forskellige forløb, fordi der skal tages hensyn til barnets alder og kompetencer. I undersøgelser af yngre børn vil der ofte indgå observationer i hjemmet og barnet vil hyppigere i korte sessioner komme til testning på klinikken. Forældrene og eventuelt andre for barnet betydningsfulde voksne vil løbende blive inddraget.

Inden en sådan undersøgelse går i gang, udarbejdes et opdrag, som alle er vidende om og enige om. Herefter indledes undersøgelsen med et formøde, hvor relevante voksne deltager, og hvor baggrunden for ønsket om/behovet for, at barnet undersøges, fremlægges. Psykologen fremlægger herefter, hvordan undersøgelsesforløbet herudfra forventes tilrettelagt.  Der aftales hvilket sagsmateriale, der kan indgå i undersøgelsen, og alle får mulighed for at stille spørgsmål og fremlægge eventuelle bekymringer. Afslutningsvis laves der kalenderaftaler.

Testning og interview af børn og forældre foregår primært på klinikken. Hvilke metoder, test, interview og observationsformer, der anvendes, er afhængig af opdraget, barnets alder og udviklingsniveau, samt det der ønskes undersøgt.

Når alt materiale er indsamlet, udarbejdes der på denne baggrund en erklæring, som beskriver baggrund, anvendte test og metoder, testresultater, samlet analyse og vurdering samt eventuelle foranstaltningsforslag. Erklæringen gennemgås så vidt muligt for forældrene, inden den endelige erklæring fremsendes til opdragsgiveren.

Using Format