Klinikkens privatlivspolitik

Her er en orientering om de rammer, der gælder i forbindelse med behandling hos psykolog med hensyn til fortrolighed og personoplysninger. Klinikken er underlagt Sundhedsloven og Datasikkerhedsloven.

Tavshedspligt
Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.

Oplysningspligt og underretningspligt
Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

Journalpligt
Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det, vi taler om.

Hvilke oplysninger?
Vi noterer og gemmer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for videre vurdering og behandling. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover sociale og helbredsoplysninger, der noteres om dig i forbindelse med behandling, kan der modtages helbredsoplysninger om dig fra andre for eksempel din læge eller sundhedsforsikring. Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Klinikken kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Vi har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt. Det sker på klinikken under lås i brandskabe og i sikre datasystemer.

Videregivelse af oplysninger
Almindelige data udleveres kun, når det er relevant for afregning for eksempel til Sygeforsikringen ”danmark”, forsikringsselskab eller regionen/den offentlige sygesikring. Personfølsomme data udleveres kun til andre med dit informerede samtykke for eksempel ved statuserklæringer til kommunen.
Ved lægehenvisning skal lægen have start- og slutbrev, hvilket du skal samtykke til. Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner for eksempel din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens kapitel 9. De oplysninger, der er registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Brug af databehandler
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som er CompuGroup Medical Danmark A/S (kalender og journalsystem).

Hvor længe opbevaresoplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er fem år fra det seneste notat i journalen jævnfør journalbekendtgørelsen § 15, stk. 2. Herefter slettes journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Dine data er dine, og du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig ved at kontakte mig. Efter Autorisationslovens § 24 må vi ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk. Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Derudover kan klager over vores behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Praktiserende psykolog Tina Gryesten
Pogestræde 20, 1.
5000 Odense C
Telefon 63 11 16 44
CVR-nr. 21956732

Dato: 5. marts 2024


Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Vi bruger ikke cookies til nogen form for sporing eller markedsføring og videregiver ikke oplysninger til nogen, om hvem der besøger siden. Ved besøg på siden gemmes en enkelt cookie, som vores udbyder bruger af driftstekniske årsager. Hvis du vil være helt fri for cookies, kan du indstille din browser til at afvise cookies eller slette dem, efter hver gang du bruger programmet. Dette har ingen indflydelse på din mulighed for at bruge vores side.

Using Format