Tilknytningsundersøgelser

Ligesom ved forældrekompetenceundersøgelser har Socialministeriet udarbejdet retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser. Se https://sbst.dk/udgivelser/2021/retningslinjer-for-udarbejdelse-og-anvendelse-af-tilknytningsundersoegelser

Ifølge vejledningen fra 2021:

”En tilknytningsundersøgelse er en helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet, forældre og eventuelt øvrigt netværk. Tilknytningsundersøgelser iværksættes som en del af den børnefagligeundersøgelse og har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til, at et barn skal være anbragt i en videreført anbringelse efter servicelovens §68 a, eller at et barn skal adopteres af sin plejefamilie efter adoptionslovens§ 9, stk. 4. Tilknytningsundersøgelser udarbejdes således i nogle af de mest komplekse socialsager med henblik på at vurdere grundlaget for og træffe afgørelse om nogle af de mest indgribende foranstaltninger på børne- og ungeområdet.

Tilknytningsundersøgelser gennemføres med henblik på at belyse, hvad der er til barnets bedste, og med det formål at sikre barnet størst mulig kontinuitet og stabilitet i sin opvækst. Fokus for undersøgelsen er det konkrete barn og dette barns tilknytnings- og tilhørsforhold til henholdsvis plejeforældre/anbringelsessted, forældre og barnets netværk og omgivelser, eksempelvis dagtilbud, skole, fritidsinteresser mv. ”


Der er - som beskrevet i vejledningen - tale om komplekse socialsager, der i undersøgelsesforløbet involverer barnets betydningsfulde netværk. Det kræver tålmodighed og fleksibilitet af alle og kan næsten føles grænseoverskridende for nogle af de voksne. Vigtigheden af undersøgelsen for barnet berettiger dette.

Using Format