Ved henvendelse fra kommunale og statslige socialforvaltninger, døgninstitutioner, opholdssteder, skoler mv. udfører jeg forskellige former for psykologiske undersøgelser af børn, voksne og familier.

  • Børnepsykologiske undersøgelser
  • Voksenpsykologiske undersøgelser
  • Intellektuelle og personlighedsundersøgelser
  • Neuropsykologiske undersøgelser
  • Undersøgelse af arbejdsevne samt revaliderings- og pensionssager
  • Undersøgelse af forældrekompetence
  • Familieundersøgelser

Alle undersøgelser tilrettelægges individuelt afhængig af den/de problemstillinger, der ønskes belyst og afhængig af personens ressourcer.

Samtlige undersøgelser udmunder i grundige individuelle erklæringer.

Børnepsykologiske undersøgelser

Disse har især meget forskellige forløb, fordi der skal tages hensyn til barnets alder og kompetencer. Således er det lille barn kun i stand til at koncentrere sig i perioder af ganske kort tid. I undersøgelser af småbørn vil der ofte indgå observationer. Forældrene og eventuelt andre for barnet betydningsfulde voksne vil løbende blive inddraget.

Undersøgelse af forældrekompetence

Dette er ofte undersøgelser, der stiller store krav til forældrenes samarbejdsvilje.

I disse undersøgelser indgår oftest undersøgelse af forældrenes kognitive og personlighedsmæssige funktioner, interviews samt observationer af forældre-barn samspillet. Der vil oftest mindst være to-tre observationer af to-fire timers varighed. Disse foretages helst I hjemmet. Men det er ikke altid muligt.

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes oftest tre erklæringer. De to første beskriver forældrene hver for sig intellektuelt og personlighedsmæssigt og indeholder ligeledes en vurdering af forældrenes mulighed for tilknytning og indlæring m.m. Den sidste erklæring forholder sig primært til at vurdere forældrenes forældrekompetence, indeholder en vurdering af samspillet mellem forældrene og barnet/børnene og eventuelle fælles anbefalinger. Ifølge Socialministeriets anbefalinger vedrørende udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser anbefales det endvidere, at børnene inddrages i undersøgelsen. Dette betyder, at der i nogle undersøgelsesforløb også vil indgå interview af børnene.