Ved henvendelse fra kommunale og statslige socialforvaltninger, døgninstitutioner, opholdssteder, skoler mv. udfører jeg forskellige former for psykologiske undersøgelser af børn, voksne og familier.

  • Børnepsykologiske undersøgelser
  • Tilknytningsundersøgelser
  • Voksenpsykologiske undersøgelser
  • Undersøgelse af forældrekompetence
  • Familieundersøgelser

Alle undersøgelser tilrettelægges individuelt afhængig af den/de problemstillinger, der ønskes belyst og afhængig af personens ressourcer.
I opgaver, hvor der er brug for en psykologisk vurdering af børnene eller en undersøgelse af hele familien, har jeg gode erfaringer med at løse opgaverne i et team med andre fagfolk. På baggrund af den samlede undersøgelse kan der i den afsluttende erklæring udarbejdes pædagogiske anvisninger, det vil sige, at undersøgelsens resultater, analyser og vurdering omsættes til konkrete råd og forslag, som umiddelbart kan benyttes i arbejdet med barnet/familien, og som kan inspirere yderligere.
Samtlige undersøgelser udmunder i grundige individuelle erklæringer.

Børnepsykologiske undersøgelser
Disse har især meget forskellige forløb, fordi der skal tages hensyn til barnets alder og kompetencer. Således er det lille barn kun i stand til at koncentrere sig i perioder af ganske kort tid. I undersøgelser af småbørn vil der ofte indgå observationer. Forældrene og eventuelt andre for barnet betydningsfulde voksne vil løbende blive inddraget.

Undersøgelse af forældrekompetence
Dette er ofte undersøgelser, der stiller store krav til forældrenes samarbejdsvilje.
I disse undersøgelser indgår oftest undersøgelse af forældrenes kognitive og personlighedsmæssige funktioner, interviews samt observationer af forældre-barn samspillet. Der vil oftest mindst være to-tre observationer af to-fire timers varighed. Disse foretages helst i hjemmet. Men det er ikke altid muligt.
På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en afsluttende erklæring. Erklæringen beskriver forældrene hver for sig intellektuelt og personlighedsmæssigt og indeholder blandt andet en vurdering af forældrenes mulighed for tilknytning, mentalisering og indlæring m.m. Erklæringen forholder sig primært til at vurdere forældrenes forældrekompetence, herunder en vurdering af samspillet mellem forældrene og barnet/børnene og eventuelle fælles anbefalinger. Ifølge Socialministeriets anbefalinger vedrørende udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser anbefales det endvidere, at børnene inddrages i undersøgelsen. Dette betyder, at der i nogle undersøgelsesforløb også vil indgå interview af børnene.
Undersøgelsen følger Socialministeriets anbefalinger vedrørende udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser.
Inden den endelige erklæring afleveres til opdragsgiver, gennemgås den på et afsluttende møde med forældrene med det formål at verificere faktuelle oplysninger og tilføje forældrenes kommentarer til erklæringen.

Using Format